กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวเจตน์จรรย์ อาจไธสง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545การบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือThailand
ปริญญาตรี2538การตลาดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000067 การพัฒนา Website เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดตะเคียนทอง. : ; 2552. 160หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) เจตน์จรรย์ อาจไธสง ,
วิชริณี สวัสดี


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ