กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสมชาย นิจเมืองปัก
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2551ส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง