กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางคมเดือน โพธิสุวรรณ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/05/255001/10/2551รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลาออก
20/01/2552 รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2535ภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2528ภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ