กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสันทนา วิเชียรฉันท์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2521ชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2519ชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000051 การงอกของสปอร์เฟินผักกูดบนวัสดุเพาะต่างชนิด. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท หน้า151 -160. 2553. 10 May 20 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) สันทนา วิเชียรฉันท์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ