กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์อัตราจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000032 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 80หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มลฤดี กองสำลี ,
ชญาดา ร่วมโพธิ์รี ,
พิชิต แสงกลาง ,
พิรุณา สุทธิสรณ์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000159 ศึกษาปัจจัยการดำรงชีวิตของครูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของข้าราชการครูในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000044 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย