กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประภัสร์ ศิริสัมพันธ์นาวา
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/254830/09/2550รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
01/10/255020/02/2551รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2533เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2520เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ