กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเสวก พงษ์สำราญ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้นจากตำแหน่ง
15/06/2553 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2527เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2522เกษตรศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง