กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสมภพ พัฒนพานิช
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2538เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
ปริญญาตรี2527เกษตรกลวิธานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง