กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2542เทคโนโลยีชีวภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 2 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000037 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี ในจังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 65หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ,
จันทนี กองสุข ,
วิรัตน์ ขาวสร้อย
PB0000000036 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี . จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 40หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ,
จันทนี กองสุข ,
วิรัตน์ ขาวสร้อย


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 5 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000176 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวในพื้นที่กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000126 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000041 ผลของการเสริมจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย
R000000036 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย