กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพาณี ขัมพะบุณย์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2531การบริหารการศึกษาUniversity of South AustraliaAustralia
ปริญญาตรี2527ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2527การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราชThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000023 ผลของการอบรมสมาธิและคุณธรรมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี. จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 41หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) รัชนีวรรณ ติยะวงศ์ ,
พาณี ขัมพะบุณย์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ