กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
30/04/2550 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2541พืชไร่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2524เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2521ชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 8 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000192 การพัฒนาบัวหลวงสายพันธุ์สำหรับบริโภคเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย
R000000190 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000179 การศึกษาสายพันธุ์หมากเม่า (Antidesma sp.)ในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย
R000000134 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000121 การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะบางประการในพันธุ์บัวฝรั่งลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย
R000000120 การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะบางประการในพันธุ์บัวฝรั่งลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย
R000000067 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000008 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการวิจัย