กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพูลสุข บุณก่อเกื้อ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2548จิตวิทยามหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาตรี2533จิตวิทยาและการแนะแนววิทยาลัยรำไพพรรณีThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000024 การวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา . จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 111หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) บุปผา ภิภพ ,
สุกัลยา ปริญโญกุล ,
พูลสุข บุณก่อเกื้อ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ