กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพัชนี บุญธกานนท์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2531วิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2526เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000042 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 313หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พัชนี บุญธกานนท์ ,
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ ,
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ ,
ปภากร ศรีสอน


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง