กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุชาติ ชัยวรกุล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/254830/09/2550ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
01/10/254818/06/2550ตำแหน่งอื่น ๆสำนักงานอธิการบดีลาออก
01/10/2548 ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองกองบริหารงานบุคคลลาออก
01/10/2550 รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2534สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
ปริญญาตรี2529เทคโนโลยีการผลิตสัตว์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง