กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวันชัย มั่นคง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
10/04/2550 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติดำรงตำแหน่ง
07/09/255110/11/2551รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
27/12/2551 อธิการบดีวิทยาเขตบางพระดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2522พืชไร่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2517เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง