กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2534พืชศาสตร์ – พืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2525พืชศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 3 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000045 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2552. 36หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มาโนชญ์ กูลพฤกษี ,
ชัยวัฒน์ มครเพศ
PB0000000044 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 36หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มาโนชญ์ กูลพฤกษี ,
ชัยวัฒน์ มครเพศ
PB0000000043 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2553. 35หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มาโนชญ์ กูลพฤกษี ,
ชัยวัฒน์ มครเพศ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 15 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000184 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000144 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000143 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000135 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000130 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000127 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000113 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000112 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000106 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000105 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000104 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000088 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000074 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย
R000000028 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย