กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายศิริชัย สมแสน
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
15/06/2553 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2544วิศวกรรมอุตสาหการ-เขียนแบบออกแบบสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
ปริญญาตรี2533วิศวกรรมอุตสาหการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง