กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายศักดา กลิ่นสุคนธ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
15/06/2553 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2535เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
ปริญญาตรี2527เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง