กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  บุคลากร
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองสำนักงานอธิการบดีดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2550การบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาตรี2547การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง