กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2536วิทยาศาสตร์การประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2533วาริชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 3 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000056 การออกแบบและการใช้งานระบบชีวภาพผสมผสานสำหรับบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงปลา. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมดรากอน บีช รีสอร์ท พัทยา หน้า305 -312. 2552. 7 May 28 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) อุธร ฤทธิลึก ,
ศรัณยา รักเสรี ,
จันทร์พิมพ์ กังพานิช
PB0000000039 การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 88หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) จันทร์พิมพ์ กังพานิช ,
พิเชษฐ์ มาเร็ว
PB0000000018 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน. ชลบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 37หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) อุธร ฤทธิลึก ,
ศรัณยา รักเสรี ,
จันทร์พิมพ์ กังพานิช


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 10 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000185 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารกุ้งก้ามกรามต้นทุนต่ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000123 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย
R000000122 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย
R000000108 ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงที่มีผลต่อองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000107 ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงที่มีผลต่อองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000099 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์หนอนแดง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000098 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์หนอนแดง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000076 การใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000059 การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000056 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว ผู้ร่วมวิจัย