กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/2551 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2545การจัดการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาโท2532การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2524การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง