กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายบรรณารัก แก้วจรูญ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545กายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2536สัตวศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง