กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545วิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2542วิศวกรรมการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ