กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสุกัลยา ปริญโญกุล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
11/04/2554 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคณะเทคโนโลยีสังคมดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2551รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาโท2542การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาตรี2526บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2521ภาษาไทยวิทยาลัยครูพระนครThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000024 การวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา . จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 111หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) บุปผา ภิภพ ,
สุกัลยา ปริญโญกุล ,
พูลสุข บุณก่อเกื้อ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ