กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2549เทคโนโลยีพลังงานมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000066 การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล. : ; 2552. 52หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุทธิศักดิ์ แก้วนก ,
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ ,
ศรีมา แจ้คำ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ