กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพรทิพย์ พรสุริยา
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2528พืชศาสตร์ – พืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2551บัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2547การตลาดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2522เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000058 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานในการปลูกเป็นพืชเหลื่อมฤดูในบรอกโคลี. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ หน้า5 -5. 2553. 1 Nov 24 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) พรทิพย์ พรสุริยา ,
ปราโมทย์ พรสุริยา


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 5 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000153 ความดีเด่นของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป ผู้ร่วมวิจัย
R000000136 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ในหลายฤดูปลูก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000125 การปรับปรุงพันธุ์แตงไทย (Cucumis melo var. conomon) เพื่อให้ได้พันธุ์พุ่ม ผู้ร่วมวิจัย
R000000124 การปรับปรุงพันธุ์แตงไทย (Cucumis melo var. conomon) เพื่อให้ได้พันธุ์พุ่ม ผู้ร่วมวิจัย
R000000079 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย