กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนิภาพร ก้านทอง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2551เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลบัณฑิตวิทยาลัยThailand
ปริญญาโท2539พันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2535เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง