กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชงโค แซ่ตั้ง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
10/04/255010/04/2554หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสถาบันวิจัยและพัฒนาครบวาระ
10/04/2554 หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสถาบันวิจัยและพัฒนาดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2544วิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2534การประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2525การประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 3 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000069 การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2553. 80หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) วิทวัส สิทธิกูล ,
ชงโค แซ่ตั้ง
PB0000000013 ชงโค:แซ่ตั้ง. ทดลอง. ทดลอง 2552 ; 1 : 12 - 15. (วารสาร) ชงโค แซ่ตั้ง
PB0000000011 เครื่องออกกำลังกายไก่ชน. ดกดหด สส่าส่า หน้า12 -13. 2551. 2 Jan 23 2008 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) ชงโค แซ่ตั้ง ,
ปราโมทย์ พรสุริยา


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 9 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000183 รูปแบบการอนุบาลลูกปูม้าวัยอ่อนเพื่อลดการตายหมู่ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000155 ผลของการใช้เมทิลฟานิโซเอทกระตุ้นต่อมเพศปูทะเล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000110 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุยให้ใช้อาหารโปรตีนต่ำ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000109 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุยให้ใช้อาหารโปรตีนต่ำ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000101 การพัฒนาวิธีการอนุบาลลูกปูทะเลโดยลดการใช้ทรัพยากร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000100 การพัฒนาวิธีการอนุบาลลูกปูทะเลโดยลดการใช้ทรัพยากร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000066 การออกแบบและประเมินผลประการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000064 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุยให้ใช้อาหารโปรตีนต่ำ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000009 การออกแบบและประเมินผลประการังเทียมแบบลูกบาศก์คอนกรีตระบบถอดประกอบได้ ผู้ร่วมวิจัย