กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอัมรัตน์ โกมลมาศ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระดำรงตำแหน่ง
20/02/2551 รองอธิการบดีวิทยาเขตอุเทนถวายดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2535พืชไร่University of AustrialAustria
ปริญญาโท2525เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2522เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง