กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอุธร ฤทธิลึก
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2538การประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2525ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 4 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000061 การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบการเลี้ยงปลานิลแบบใช้น้ำหมุนเวียน. : ; 2552. 28หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) อุธร ฤทธิลึก ,
สรรลาภ สงวนดีกุล ,
ศรัณยา รักเสรี
PB0000000056 การออกแบบและการใช้งานระบบชีวภาพผสมผสานสำหรับบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงปลา. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมดรากอน บีช รีสอร์ท พัทยา หน้า305 -312. 2552. 7 May 28 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) อุธร ฤทธิลึก ,
ศรัณยา รักเสรี ,
จันทร์พิมพ์ กังพานิช
PB0000000047 อุธร:ฤทธิลึก,สรรลาภ:สงวนดีกุล,ศรัณยา:รักเสรี. การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบการเลี้ยงปลาแบบใช้น้ำหมุนเวียน.. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2553 ; 3 : 38 - 53. (วารสาร) อุธร ฤทธิลึก ,
สรรลาภ สงวนดีกุล ,
ศรัณยา รักเสรี
PB0000000018 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน. ชลบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 37หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) อุธร ฤทธิลึก ,
ศรัณยา รักเสรี ,
จันทร์พิมพ์ กังพานิช


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 11 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000186 การวิจัยพัฒนาระบบอะควาโปนิคสำหรับบำบัดน้ำเสียในระบบเลี้ยงปลาดุกลูกผสมแบบใช้น้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000185 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารกุ้งก้ามกรามต้นทุนต่ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย
R000000123 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000122 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000108 ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงที่มีผลต่อองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน ผู้ร่วมวิจัย
R000000107 ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงที่มีผลต่อองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน ผู้ร่วมวิจัย
R000000101 การพัฒนาวิธีการอนุบาลลูกปูทะเลโดยลดการใช้ทรัพยากร ผู้ร่วมวิจัย
R000000100 การพัฒนาวิธีการอนุบาลลูกปูทะเลโดยลดการใช้ทรัพยากร ผู้ร่วมวิจัย
R000000099 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์หนอนแดง ผู้ร่วมวิจัย
R000000098 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์หนอนแดง ผู้ร่วมวิจัย
R000000010 การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบการเลี้ยงปลาแบบใช้น้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการวิจัย