กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพัชรี มินระวงศ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/2554 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2552เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000026 ผลผลิตมวลรวม กับ งบประมาณของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มทร.ตะวันออก; 2551. 343หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์ ,
พัชรี มินระวงศ์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ