กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายดุสิต ศรีวิไล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2546ชีววิทยาประมงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 4 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000082 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila ผู้ร่วมวิจัย
R000000073 ชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตรายในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000018 ชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตรายในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000017 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ หัวหน้าโครงการวิจัย