กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2543เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2531จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2522ชีววิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000003 สาโรจน์:ประเสริฐศิริวัฒน์. เหลืองจันทบูรกล้วยไม้หายาก. วารสารราชมงคล 2551 ; 3 : 10 - 12. (วารสาร) สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 6 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000151 ผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทบูรดำเต็มคอ ผู้ร่วมวิจัย
R000000148 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอโกลนีมาในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000126 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000086 ความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย
R000000082 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila ผู้ร่วมวิจัย
R000000036 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย