กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี การจัดการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000007 วิษณุวัฒน์:วาสนจิตต์,กรัณ:บิณฑะเกษตริน. test. test 2551 ; 1 : 1 - 199. (วารสาร) วิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์ ,
กรัณ บิณฑะเกษตริน


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง