กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายชนสิทธิ์ กุลพญา
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างประจำ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง