กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอนุชา จุลกะเสวี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
20/02/2551 รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระครบวาระ
01/10/254821/02/2551ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตบางพระครบวาระ
27/12/2551 รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระดำรงตำแหน่ง
15/06/2553 รองอธิการบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2544พืชไร่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2526พืชไร่นามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2523พืชไร่นามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง