กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวรตินันท์ กระดุมทอง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2552การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถThailand
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคเจ้าพระยาThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง