กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางรัตนาภรณ์ ปิ่นทอง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2552การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกThailand
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชีสยามบริหารธุรกิจThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง