มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระเบียบการขอใช้งานห้องและเหตุผลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวิทยาเขต
(วิทยาเขตบางพระ)
ระเบียบการขอใช้งานห้อง
1การขอใช้งานห้องต้องทำรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
2การของยกเลิกการใช้ห้องต้องทำรายการอย่างน้อย 1 วัน
3กรณีที่เป็นสโมสรนักศึกษาให้ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง
4หลังจากได้รับการอนุมัติให้ใช้งานห้องแล้วให้ผู้ขอใช้งานห้องพิมพ์ใบขอใช้งานห้องพร้อมเซ็นชื่อกำกับแล้วนำส่งให้หัวหน้างานอาคารสถานที่
5กรุณาระบุชื่อห้องที่ เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม...........................
6ผู้ดูแลข้อมูลจะทำการยืนยันข้อมูลวันละ 2 ช่วงเวลา คือ 8.30 - 9.30 น. และ 13.30 -14.30 น.
 
เหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานห้อง
1ห้องไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2ห้องได้มีการขอใช้งานไปก่อนแล้ว
 
(วิทยาเขตจันทบุรี)
ระเบียบการขอใช้งานห้อง
ไม่พบข้อมูล
 
เหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานห้อง
ไม่พบข้อมูล
 
(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
ระเบียบการขอใช้งานห้อง
ไม่พบข้อมูล
 
เหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานห้อง
ไม่พบข้อมูล
 
(วิทยาเขตอุเทนถวาย)
ระเบียบการขอใช้งานห้อง
ไม่พบข้อมูล
 
เหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานห้อง
ไม่พบข้อมูล