รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2022000315ขอใช้ห้องประชุม (ห้องวันวิสาข์) ประชุมคณะกรรมการ กตส.9 พฤศจิกายน 2565 9:0011 พฤศจิกายน 2565 16:00น.ส. นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000314ขอใช้ห้องประชุม (ห้องวันวิสาข์) ประชุมคณะกรรมการ กตส.4 พฤศจิกายน 2565 9:004 พฤศจิกายน 2565 14:00น.ส. นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000313(โรงยิม) เพื่อฝึกซ้อมคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 15 พะยอมเกมส์ - รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ คณะเกษตรฯ8 ตุลาคม 2565 9:008 ตุลาคม 2565 17:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2022000312(โรงยิม) เพื่อฝึกซ้อมคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 15 พะยอมเกมส์ - รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ คณะเกษตรฯ3 ตุลาคม 2565 17:007 ตุลาคม 2565 19:30น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2022000311(ด่วนที่สุด) (โรงยิม) เพื่อฝึกซ้อมคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 15 พะยอมเกมส์ - รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ คณะเกษตรฯ1 ตุลาคม 2565 9:002 ตุลาคม 2565 17:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2022000310ขอให้ห้องประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 256510 ตุลาคม 2565 13:3010 ตุลาคม 2565 16:30น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000309ขอใช้ห้องประชุม เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/25654 ตุลาคม 2565 8:004 ตุลาคม 2565 13:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000308ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม5 ตุลาคม 2565 8:305 ตุลาคม 2565 16:30น.ส. ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000307ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2564 17 ตุลาคม 2565 13:3017 ตุลาคม 2565 16:30น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000306ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)11 ตุลาคม 2565 13:0011 ตุลาคม 2565 16:30น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000305ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (ชิตขวัญ)29 กันยายน 2565 13:0029 กันยายน 2565 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000304ห้องประชุม 27 กันยายน 2565 8:0028 กันยายน 2565 12:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกรายการ
RSB2022000303ห้องประชุมธิดาธาร27 กันยายน 2565 8:0028 กันยายน 2565 12:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกรายการ
RSB2022000302ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องโรงยิม25 กันยายน 2565 8:0025 กันยายน 2565 17:00น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000301ขอใช้ห้องประชุมรัศมี (16- 17กันยายน 2565) 16 กันยายน 2565 10:3016 กันยายน 2565 16:30น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000300ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมชลสุดา18 กันยายน 2565 8:0018 กันยายน 2565 16:30น.ส. ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000299ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย18 พฤศจิกายน 2565 8:0027 พฤศจิกายน 2565 20:00นาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000298ขอใช้โรงยิมฯเนเซี่ยม14 พฤศจิกายน 2565 8:0027 พฤศจิกายน 2565 20:00นาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000297ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (15 กย 65)15 กันยายน 2565 13:0015 กันยายน 2565 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000296ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม18 กันยายน 2565 8:0018 กันยายน 2565 16:30น.ส. ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000295ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมวันวิสาข์18 กันยายน 2565 8:0018 กันยายน 2565 16:30น.ส. ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000294ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/25654 ตุลาคม 2565 13:304 ตุลาคม 2565 19:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดียกเลิกรายการ
RSB2022000293ขอห้องประชุมปิ่นวารี ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2565 16 กันยายน 2565 9:0017 กันยายน 2565 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ยกเลิกรายการ
RSB2022000292ขอห้องประชุมปิ่นวารี ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2565 16 กันยายน 2565 9:0017 กันยายน 2565 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2022000291ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี (ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2565 )23 กันยายน 2565 8:3024 กันยายน 2565 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...