รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2021000226ขอใช้ห้องประชุม24 มิถุนายน 2564 8:0024 มิถุนายน 2564 12:00น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000225ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (จุฑาทิพย์)13 กรกฎาคม 2564 8:3013 กรกฎาคม 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000224ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (จุฑาทิพย์)12 กรกฎาคม 2564 8:3012 กรกฎาคม 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000223ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)11 มิถุนายน 2564 9:0011 มิถุนายน 2564 12:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000222ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ชิตขวัญ)20 กรกฎาคม 2564 9:0020 กรกฎาคม 2564 15:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000221ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (ชิตขวัญ)20 กรกฎาคม 2564 8:0020 กรกฎาคม 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000220ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมวันวิสาข์14 มิถุนายน 2564 12:0014 มิถุนายน 2564 19:00น.ส. สุรียพัชร์ เสาวพันธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000219ขอใช้งานห้องประชุม9 มิถุนายน 2564 13:009 มิถุนายน 2564 16:30น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกรายการ
RSB2021000218ขอใช้ห้องประชุม24 มิถุนายน 2564 8:3024 มิถุนายน 2564 12:00นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000217ขอใช้ห้องประชุม14 มิถุนายน 2564 9:3014 มิถุนายน 2564 16:00น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000216ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)18 มิถุนายน 2564 9:0018 มิถุนายน 2564 16:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000215ขอใช้ห้องประชุม10 มิถุนายน 2564 9:0010 มิถุนายน 2564 16:30น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000214ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/256417 มิถุนายน 2564 13:3017 มิถุนายน 2564 18:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000213ขอใช้ห้องประชุม10 มิถุนายน 2564 8:0010 มิถุนายน 2564 16:30โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2021000212ขอใช้ห้องประชุม18 มิถุนายน 2564 13:0018 มิถุนายน 2564 16:30น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกรายการ
RSB2021000211ขอใช้ห้องประชุม18 มิถุนายน 2564 13:0018 มิถุนายน 2564 16:30น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000210ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (อมรรัตน์)12 กรกฎาคม 2564 8:0014 กรกฎาคม 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000209ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)31 พฤษภาคม 2564 9:0031 พฤษภาคม 2564 16:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000208ขอใช้ห้องประชุม7 มิถุนายน 2564 9:307 มิถุนายน 2564 13:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกรายการ
RSB2021000207ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม7 มิถุนายน 2564 9:007 มิถุนายน 2564 15:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000206ขอใช้ห้องประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรและ การกรอก CHECO9 มิถุนายน 2564 9:009 มิถุนายน 2564 16:30น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000205ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (ชิตขวัญ)15 มิถุนายน 2564 9:0015 มิถุนายน 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000204ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)14 กรกฎาคม 2564 9:0014 กรกฎาคม 2564 16:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000203ขอใช้ห้องประชุม31 พฤษภาคม 2564 10:0031 พฤษภาคม 2564 12:00น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000202ขอใช้ห้องประชุม4 มิถุนายน 2564 10:004 มิถุนายน 2564 16:00น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...