รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2018000360ขอใช้ห้องประชุม (งานประกันคณะเกษตรฯ)20 กันยายน 2561 8:0021 กันยายน 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000359ขอใช้ห้องประชุม (งานประกันคณะเกษตรฯ)7 สิงหาคม 2561 8:008 สิงหาคม 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000358ขอใช้ห้องประชุม (งานประกันคณะเกษตรฯ)29 สิงหาคม 2561 8:0029 สิงหาคม 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000357ขอใช้ห้องประชุม (งานประกันคณะเกษตรฯ)29 สิงหาคม 2561 8:0029 สิงหาคม 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000356ขอใช้ยานพาหนะ (งานประกันคณะเกษตรฯ)7 สิงหาคม 2561 8:008 สิงหาคม 2561 20:10น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000355ขอใช้ห้องประชุม (งานประกันคณะเกษตรฯ)27 สิงหาคม 2561 8:0028 สิงหาคม 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000354ขอใช้ห้องประชุม (งานประกันคณะเกษตรฯ)27 สิงหาคม 2561 8:0028 สิงหาคม 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000353ขอใช้ห้องประชุม23 พฤษภาคม 2561 14:0023 พฤษภาคม 2561 16:30นาง นันท์นรินทร์ ศิริเนตรยกเลิกรายการ
RSB2018000352ขอใช้ห้องประชุม23 พฤษภาคม 2561 14:0023 พฤษภาคม 2561 16:30นาง นันท์นรินทร์ ศิริเนตรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000351ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)21 พฤษภาคม 2561 13:3021 พฤษภาคม 2561 16:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000350ขอใช้หอประชุม18 กรกฎาคม 2561 6:0018 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส. น้ำผึ้ง ตรีภัทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000349ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาห์22 พฤษภาคม 2561 14:0022 พฤษภาคม 2561 18:00น.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000348ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7 - ชูชัย เชี่ยวชาญ24 พฤษภาคม 2561 8:3024 พฤษภาคม 2561 13:00น.ส. กันยกร ติดใจดียกเลิกรายการ
RSB2018000347ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7 - ชูชัย เชี่ยวชาญ24 พฤษภาคม 2561 8:3024 พฤษภาคม 2561 13:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000346ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (ชนิกานต์)18 พฤษภาคม 2561 9:0018 พฤษภาคม 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000345ขอใช้ห้องประชุม16 พฤษภาคม 2561 9:3016 พฤษภาคม 2561 12:00นาย พิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000344ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมมังคลอุบล11 มิถุนายน 2561 7:3011 มิถุนายน 2561 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000343ขอใช้ห้องประชุม15 พฤษภาคม 2561 8:0015 พฤษภาคม 2561 16:30นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000342ขอใช้ห้องประชุม (คณะเกษตรฯ)7 สิงหาคม 2561 8:008 สิงหาคม 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000341ขอใช้ห้องประชุม (นายวิษณุ โชโต)20 กันยายน 2561 8:0021 กันยายน 2561 20:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000340ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 พฤษภาคม 2561 9:0025 พฤษภาคม 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000339ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ชนิกานต์)4 มิถุนายน 2561 9:004 มิถุนายน 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000338ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)9 พฤษภาคม 2561 16:009 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000337ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา15 พฤษภาคม 2561 13:3015 พฤษภาคม 2561 18:00น.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000336ขออนุญาตใช้ห้องประชุมปฐมเทวี (สมัญญา)31 พฤษภาคม 2561 6:0031 พฤษภาคม 2561 18:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...