รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2018000207ขอใช้หอประชุมกลาง23 มีนาคม 2561 8:0029 มีนาคม 2561 18:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000206ขอใช้ห้องประชุม3 เมษายน 2561 8:003 เมษายน 2561 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000205ขอใช้ห้องประชุม10 เมษายน 2561 8:0010 เมษายน 2561 17:00น.ส. งามจิต อินทวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000204ขอใช้ห้องประชุม10 เมษายน 2561 8:0010 เมษายน 2561 17:00น.ส. งามจิต อินทวงศ์ยกเลิกรายการ
RSB2018000203ขอใช้ห้องประชุม10 เมษายน 2561 8:0010 เมษายน 2561 17:00น.ส. งามจิต อินทวงศ์ยกเลิกรายการ
RSB2018000202ขอใช้ห้อง1 เมษายน 2561 8:002 เมษายน 2561 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกรายการ
RSB2018000201ขอใช้ห้อง30 มีนาคม 2561 8:002 เมษายน 2561 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000200ขอใช้ห้อง30 มีนาคม 2561 8:002 เมษายน 2561 16:30นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000199ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม21 มีนาคม 2561 10:0021 มีนาคม 2561 12:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000198ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7 - ศุราภรณ์ หงษา (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คณะเกษตรฯ)24 พฤษภาคม 2561 13:0024 พฤษภาคม 2561 18:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000197ขออนุมัติใช้ห้องประชุม26 มีนาคม 2561 10:0026 มีนาคม 2561 12:00นาย พิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000196ขออนุญาตใช้ห้องประชุม (แสงจันทร์)16 มีนาคม 2561 13:0016 มีนาคม 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000195ขอใช้ห้องประชุม (ผู้ขอ : แสงจันทร์ เทียบทิมพ์)16 มีนาคม 2561 13:0016 มีนาคม 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RSB2018000194ขอใช้ห้องประชุม28 มีนาคม 2561 8:0028 มีนาคม 2561 16:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000193ขอใช้งานห้องประชุมชลสุดา19 มีนาคม 2561 13:3019 มีนาคม 2561 16:30นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000192ขอใช้ห้องประชุม (มังคลอุบล)18 พฤษภาคม 2561 16:0020 พฤษภาคม 2561 16:00น.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000191ขอใช้ห้องประชุม (นายชูชัย)22 มีนาคม 2561 13:3022 มีนาคม 2561 16:30น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000190ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)23 มีนาคม 2561 8:3023 มีนาคม 2561 16:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000189ขอใช้ห้องประชุม28 มีนาคม 2561 7:0028 มีนาคม 2561 17:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000188ขอใช้ห้องประชุม26 มีนาคม 2561 8:0026 มีนาคม 2561 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000187ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม16 มีนาคม 2561 14:0016 มีนาคม 2561 16:00นาง กาญจนา กรอกกลางยกเลิกรายการ
RSB2018000186ขอใช้ห้องประชุม (นายธิราช บัวรอด)15 มีนาคม 2561 9:0015 มีนาคม 2561 12:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RSB2018000185ขอใช้ห้องประชุม (นายธิราช บัวรอด)15 มีนาคม 2561 9:0015 มีนาคม 2561 12:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RSB2018000184ขอใช้ห้องประชุม (นายธิราช บัวรอด)15 มีนาคม 2561 9:0015 มีนาคม 2561 12:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RSB2018000183ขอใช้ห้องประชุม (นายธิราช บัวรอด)15 มีนาคม 2561 9:0015 มีนาคม 2561 12:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
12345678910...