รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2019000028ขอใช้ห้องประชุม (คณะเกษตรศาสตร์)23 มกราคม 2562 13:0023 มกราคม 2562 17:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000027ขอใช้ห้องประชุม28 มกราคม 2562 8:0028 มกราคม 2562 20:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกรายการ
RSB2019000026ขอใช้ห้องประชุม28 มกราคม 2562 8:0028 มกราคม 2562 20:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000025ขอใช้่ห้องประชุมชลสุดา28 มกราคม 2562 9:0030 มกราคม 2562 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000024ขอใช้ห้องรัศมีธารา-ปิ่นวารี28 มกราคม 2562 9:0030 มกราคม 2562 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000023ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี21 มกราคม 2562 9:0023 มกราคม 2562 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2019000022ขอใช้ห้องประชุม16 มกราคม 2562 6:3018 มกราคม 2562 23:50นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000021ขอใช้ห้องประชุม21 มกราคม 2562 12:0021 มกราคม 2562 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000020ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)25 มกราคม 2562 12:0025 มกราคม 2562 17:00น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000019ขอใช้ห้องประชุม31 มกราคม 2562 7:001 กุมภาพันธ์ 2562 20:30น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2019000018ขอใช้งานห้องประชุม (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)23 มกราคม 2562 10:0023 มกราคม 2562 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000017ขอใช้ห้องประชุม21 มกราคม 2562 14:0021 มกราคม 2562 17:00นาง นันท์นรินทร์ ศิริเนตรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000016ขออนุญาตใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (ชนิตา)5 กุมภาพันธ์ 2562 9:305 กุมภาพันธ์ 2562 12:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000015ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (ชนิตา)5 กุมภาพันธ์ 2562 9:305 กุมภาพันธ์ 2562 12:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RSB2019000014ขอใช้ห้องประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ MOU11 มกราคม 2562 8:0011 มกราคม 2562 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000013ขอใช้ห้องประชุม11 มกราคม 2562 8:0011 มกราคม 2562 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางยกเลิกรายการ
RSB2019000012ขอใช้โรงยิม (อัสมิง มะสาแม)10 มกราคม 2562 8:0010 กุมภาพันธ์ 2562 8:00นาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000011ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย UBI17 มกราคม 2562 8:0017 มกราคม 2562 12:00น.ส. ภัทราภรณ์ แสงสุขได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000010ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารอเนกประสงค์20 กุมภาพันธ์ 2562 8:0021 กุมภาพันธ์ 2562 23:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000009(ด่วนที่สุด) ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 - คณะเกษตรฯ8 มกราคม 2562 13:008 มกราคม 2562 16:30น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000008ขอใช้ห้องประชุม 22 มกราคม 2562 8:0022 มกราคม 2562 16:00น.ส. ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000007ขอใช้ห้องประชุม7 มกราคม 2562 12:007 มกราคม 2562 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกรายการ
RSB2019000006ขอใช้ห้องประชุม7 มกราคม 2562 12:007 มกราคม 2562 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกรายการ
RSB2019000005ขอใช้ห้องประชุม7 มกราคม 2562 12:007 มกราคม 2562 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกรายการ
RSB2019000004ขอใช้ห้องประชุม7 มกราคม 2562 12:007 มกราคม 2562 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...