รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2023000184ขอใช้ห้องประชุมรัศมีเพื่อรับรองคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการ (6 มิถุนายน 2566)6 มิถุนายน 2566 11:306 มิถุนายน 2566 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2023000183ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมชลสุดา2 มิถุนายน 2566 13:002 มิถุนายน 2566 16:00น.ส. ชิสาพัชร์ จันทร์เพ็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000182ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมรัศมีธารา2 มิถุนายน 2566 8:302 มิถุนายน 2566 13:00น.ส. ชิสาพัชร์ จันทร์เพ็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000181ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (สวท.)31 พฤษภาคม 2566 9:0031 พฤษภาคม 2566 12:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000180ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/25666 มิถุนายน 2566 13:306 มิถุนายน 2566 18:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000179ขอให้ห้องประชุมเพื่อต้อนรับคณะดูงาน มทร.ล้านนา2 มิถุนายน 2566 7:002 มิถุนายน 2566 17:00น.ส. อุบลรัตน์ พวงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000178ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย (นายธนาชัย)21 มิถุนายน 2566 7:0022 มิถุนายน 2566 17:00น.ส. จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000177ขอใช้ห้องตะวันฉาย23 มิถุนายน 2566 8:0026 มิถุนายน 2566 20:00น.ส. สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000176ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ณัฐรดา)15 มิถุนายน 2566 9:0015 มิถุนายน 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000175ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (ประชุมบุคลากร สวท. เตรียมพร้อมดำเนินงานการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566)2 มิถุนายน 2566 13:002 มิถุนายน 2566 16:30น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000174ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางบางพระ) 12 มิถุนายน 2566 13:0012 มิถุนายน 2566 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000173ขอใช้ห้องประชุม ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วรวุฒิ ตะนุมงคล)26 พฤษภาคม 2566 14:0026 พฤษภาคม 2566 16:30น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000172ขอใช้ห้องรัศมีธารา ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มทร.ตะวันออก24 พฤษภาคม 2566 9:3024 พฤษภาคม 2566 12:00น.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000171ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ณัฐรดา)29 พฤษภาคม 2566 9:0029 พฤษภาคม 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000170ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย อาคารอเนกประสงค์ 8 กรกฎาคม 2566 8:008 กรกฎาคม 2566 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000169ขอใช้ห้องประชุม ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ19 พฤษภาคม 2566 9:3019 พฤษภาคม 2566 14:00น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000168ขอใช้ห้อง โรงยิมชั้น 2 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาของบริษัท เพลย์ทรู1 กรกฎาคม 2566 8:001 กรกฎาคม 2566 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2023000167ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ชิตขวัญ)9 มิถุนายน 2566 8:309 มิถุนายน 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000166ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (ชิตขวัญ)9 มิถุนายน 2566 8:309 มิถุนายน 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000165ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) วันที่ 22-5-6622 พฤษภาคม 2566 8:0022 พฤษภาคม 2566 17:00น.ส. นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000164ขอใช้โรงยืม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 8 กรกฎาคม 2566 8:008 กรกฎาคม 2566 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000163ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (จุฑารัตน์)18 พฤษภาคม 2566 8:0018 พฤษภาคม 2566 8:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RSB2023000162ขออนุญาตใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (จุฑารัตน์)18 พฤษภาคม 2566 8:0018 พฤษภาคม 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RSB2023000161ขออนุญาตใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (ชนิกานต์)16 พฤษภาคม 2566 8:3016 พฤษภาคม 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000160ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ณัฐรดา)19 พฤษภาคม 2566 9:0019 พฤษภาคม 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...