รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2019000201ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)7 พฤษภาคม 2562 10:008 พฤษภาคม 2562 23:50น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000200ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)3 พฤษภาคม 2562 16:303 พฤษภาคม 2562 20:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000199ขอใช้ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 - คณะเกษตรฯ19 เมษายน 2562 15:0019 เมษายน 2562 18:10น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000198ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)22 เมษายน 2562 18:0022 เมษายน 2562 20:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000197ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)11 กรกฎาคม 2562 9:3011 กรกฎาคม 2562 16:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000196ขอใช้ห้องประชุม24 เมษายน 2562 8:0024 เมษายน 2562 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000195ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม17 เมษายน 2562 8:0017 เมษายน 2562 12:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000194ขอใช้ห้องวันวิสาข์17 เมษายน 2562 14:0017 เมษายน 2562 17:00น.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000193ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย - งานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรฯ3 พฤษภาคม 2562 13:003 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000192ขอใช้ห้องประชุม (ปิ่นวารี)22 เมษายน 2562 8:0022 เมษายน 2562 18:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000191ขอใชัห้องประชุม (รองฯกิจการนักศึกษาฯ)23 เมษายน 2562 13:0023 เมษายน 2562 16:30น.ส. กันยกร ติดใจดียกเลิกรายการ
RSB2019000190ขอใช้ห้องวันวิสาข์17 เมษายน 2562 8:0017 เมษายน 2562 12:00น.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกรายการ
RSB2019000189ขอใช้ห้องวันวิสาข์17 เมษายน 2562 8:0017 เมษายน 2562 12:00น.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกรายการ
RSB2019000188ขอใช้ห้องวันวิสาข์17 เมษายน 2562 8:0017 เมษายน 2562 12:00น.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000187ขอใช้ห้องประชุม(รัศมีธารา)22 เมษายน 2562 7:0022 เมษายน 2562 18:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000186ขอใช้ห้องประชุม (มังคลอุบล)22 เมษายน 2562 7:0022 เมษายน 2562 18:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกรายการ
RSB2019000185ขอใช้ห้องประชุม (มังคลอุบล)22 เมษายน 2562 7:0022 เมษายน 2562 18:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกรายการ
RSB2019000184ขอใช้ห้องประชุม10 เมษายน 2562 8:0010 เมษายน 2562 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000183ขอใช้ห้องประชุม10 เมษายน 2562 13:0010 เมษายน 2562 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกรายการ
RSB2019000182ขอใช้ห้องประชุม10 เมษายน 2562 13:0010 เมษายน 2562 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000181ขอใช้ห้องประชุม26 เมษายน 2562 8:0026 เมษายน 2562 19:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000180ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)19 มิถุนายน 2562 8:3020 มิถุนายน 2562 16:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000179ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน18 เมษายน 2562 16:3018 เมษายน 2562 20:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000178ขอใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)10 เมษายน 2562 16:3010 เมษายน 2562 20:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2019000177ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 - งานประกันคณะเกษตรฯ9 เมษายน 2562 13:009 เมษายน 2562 16:30น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...