รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2023000412ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (สกาวเดือน)21 ธันวาคม 2566 7:0021 ธันวาคม 2566 17:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000411ขอใช้งานห้องประชุมรัศมีธารา เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหร สวท. (1ธค66)1 ธันวาคม 2566 13:301 ธันวาคม 2566 16:30น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000410ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (MOU)15 ธันวาคม 2566 13:0015 ธันวาคม 2566 16:00น.ส. เสาวลักษณ์ เขมะศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000409ขอใช้ห้องประชุมผู้จัดการทีม12 ธันวาคม 2566 13:0012 ธันวาคม 2566 18:00นาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000408ขอใช้ห้องประชุม ประชุมเตรียมงาน ร.9 วันที่ 30 พ.ย. 66 (เปรมยุภา สุขเจริญ)30 พฤศจิกายน 2566 9:0030 พฤศจิกายน 2566 12:00น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000407ขอใช้ห้องประชุม (คณะกรรมการปรับ KPI ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย)8 ธันวาคม 2566 8:008 ธันวาคม 2566 16:30นาย กำธร เขียวแก่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000406ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องชลสุดา28 พฤศจิกายน 2566 8:001 ธันวาคม 2566 16:00น.ส. นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000405ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย30 พฤศจิกายน 2566 8:0030 พฤศจิกายน 2566 17:00นาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000404ขอใช้ห้อง เก็บตัวผู้เข้าประกวดงานลอยกระทง วันที่ 27 พ.ย. 256627 พฤศจิกายน 2566 8:0027 พฤศจิกายน 2566 21:00น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000403ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมชลสุดา24 พฤศจิกายน 2566 13:0024 พฤศจิกายน 2566 15:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000402ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ชนิกานต์)6 ธันวาคม 2566 9:006 ธันวาคม 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000401ขอใช้โรงยิม ชั้น 221 ธันวาคม 2566 8:0021 ธันวาคม 2566 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000400ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/25666 ธันวาคม 2566 9:006 ธันวาคม 2566 12:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000399ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ณัฐรดา)21 พฤศจิกายน 2566 9:0021 พฤศจิกายน 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000398ขอใช้ห้องประชุม (ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)19 ธันวาคม 2566 8:0019 ธันวาคม 2566 17:00น.ส. นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000397ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ณัฐรดา)24 พฤศจิกายน 2566 9:0024 พฤศจิกายน 2566 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000396ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ เพื่อจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ17 พฤศจิกายน 2566 8:0017 พฤศจิกายน 2566 17:00น.ส. ปาณิสรา วงษ์ชมภูยกเลิกรายการ
RSB2023000395ขอใช้ห้องประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วันที่ 13 พ.ย. 66 (วรวุฒิ ตะนุมงคล)13 พฤศจิกายน 2566 10:0013 พฤศจิกายน 2566 12:00น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000394ขออนุญาตใช้ห้องประชุมรัศมีธารา (ชิตขวัญ)28 พฤศจิกายน 2566 9:0028 พฤศจิกายน 2566 17:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000393ขอใช้ห้องประชุม (ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา)22 พฤศจิกายน 2566 8:0022 พฤศจิกายน 2566 17:00น.ส. นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000392ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาข์เพื่อประชุมสภามหาวิทยาลัย17 พฤศจิกายน 2566 8:0017 พฤศจิกายน 2566 17:00น.ส. ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000391ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารเอนกประสงค์25 พฤศจิกายน 2566 8:0025 พฤศจิกายน 2566 17:00นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000390ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนกลาง เขตพื้นที่บางพระ วันที่ 13 พ.ย. 6613 พฤศจิกายน 2566 13:3013 พฤศจิกายน 2566 16:30น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000389ห้องประชุม ตะวันฉาย4 ธันวาคม 2566 8:0011 ธันวาคม 2566 23:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2023000388ขอใช้ห้องประชุม 1 พฤศจิกายน 2566 11:101 พฤศจิกายน 2566 13:30นาย กำธร เขียวแก่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...