รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2018000038ขอใช้ห้องประชุม30 มกราคม 2561 15:0030 มกราคม 2561 19:00น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000037ขอใช้ห้องประชุม29 มกราคม 2561 15:0029 มกราคม 2561 19:00น.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000036ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้่น 7 - คณะเกษตรฯ31 มกราคม 2561 9:0031 มกราคม 2561 18:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000035ขอให้ห้อง (นายธิราช บัวรอด)26 มกราคม 2561 9:3026 มกราคม 2561 12:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000034ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา25 มกราคม 2561 9:3025 มกราคม 2561 16:30น.ส. ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000033ขอใช้งานห้องประชุม29 มกราคม 2561 13:0029 มกราคม 2561 16:30นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000032ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม17 มกราคม 2561 13:0017 มกราคม 2561 16:00นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000031ขอใช้ห้องประชุม26 มกราคม 2561 8:0026 มกราคม 2561 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000030ขอใช้ห้องประชุม30 มกราคม 2561 13:3030 มกราคม 2561 17:00นาย พิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000029ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี ชัั้น 7 - ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรฯ คณะเกษตรฯ)23 มกราคม 2561 13:0023 มกราคม 2561 18:30น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000028ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 22 มกราคม 2561 9:3022 มกราคม 2561 16:30น.ส. ลักษิกา ปรีดาวัลย์ยกเลิกรายการ
RSB2018000027ขอใช้ห้องประชุม17 มกราคม 2561 9:3017 มกราคม 2561 12:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000026ขอใช้ห้อง10 กุมภาพันธ์ 2561 5:0013 กุมภาพันธ์ 2561 21:00น.ส. สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000025ขอใช้ห้องประชุม25 มกราคม 2561 14:0025 มกราคม 2561 16:30น.ส. เพ็ญนภา พรหมชียกเลิกรายการ
RSB2018000024ขอใช้ห้องประชุม25 มกราคม 2561 14:0025 มกราคม 2561 16:30น.ส. เพ็ญนภา พรหมชียกเลิกรายการ
RSB2018000023ขอใช้ห้องประชุม18 มกราคม 2561 14:0018 มกราคม 2561 16:30น.ส. เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000022ขอใช้ห้องประชุมมังคลอุบล8 พฤษภาคม 2561 8:009 พฤษภาคม 2561 23:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000021ขอใช้ห้องประชุมมังคลอุบล30 มีนาคม 2561 8:0031 มีนาคม 2561 23:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000020ขอใช้ห้องประชุมมังคลอุบล3 มีนาคม 2561 8:003 มีนาคม 2561 23:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000019ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์และชลสุดา (ชิตขวัญ)22 มกราคม 2561 9:0022 มกราคม 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000018ขอใช้หอประชุมมังคลอุบล (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)27 กุมภาพันธ์ 2561 7:0027 กุมภาพันธ์ 2561 16:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000017ขอความอนุเคราะห์29 มกราคม 2561 8:0029 มกราคม 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000016ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม23 มกราคม 2561 9:0023 มกราคม 2561 16:00นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000015ขอใช้ห้องประชุมมังคลอุบล17 พฤศจิกายน 2561 8:0018 พฤศจิกายน 2561 23:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000014ขอใช้ห้องประชุม12 มกราคม 2561 13:3012 มกราคม 2561 17:00นาย พิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...