รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2020000230ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์7 เมษายน 2563 14:007 เมษายน 2563 17:00น.ส. สุรียพัชร์ เสาวพันธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000229ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม1 เมษายน 2563 8:303 เมษายน 2563 16:30น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000228ขออนุญาตใช้ห้องประชุมรัศมีธารา24 มีนาคม 2563 13:0024 มีนาคม 2563 15:00น.ส. สุรียพัชร์ เสาวพันธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000227ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม25 มีนาคม 2563 8:0031 มีนาคม 2563 16:30น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000226ขอความอนุเคราะใช้ห้องประชุม24 มีนาคม 2563 8:0024 มีนาคม 2563 16:30น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000225ขอใช้ห้องประชุม24 มีนาคม 2563 13:0024 มีนาคม 2563 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000224ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์24 มีนาคม 2563 13:0024 มีนาคม 2563 17:00น.ส. สุรียพัชร์ เสาวพันธ์ยกเลิกรายการ
RSB2020000223ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)23 มีนาคม 2563 14:0023 มีนาคม 2563 16:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000222ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000221ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000220ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000219ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000218ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000217ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000216ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000215ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000214ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000213ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000212ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2020000211ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม19 มีนาคม 2563 12:0019 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000210ขอความอนุเคราะใช้ห้องประชุม18 มีนาคม 2563 8:3020 มีนาคม 2563 16:30น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000209ขอใช้ห้องประชุม24 มีนาคม 2563 8:0024 มีนาคม 2563 14:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2020000208ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)16 มีนาคม 2563 14:0016 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000207ขอใช้ห้องประชุม24 มีนาคม 2563 8:0024 มีนาคม 2563 12:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000206ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมรัศมีธารา12 มีนาคม 2563 13:0012 มีนาคม 2563 17:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...