รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2020000153ขออนุญาตใช้ห้องประชุมเธียร์เตอร์26 กุมภาพันธ์ 2563 8:0026 กุมภาพันธ์ 2563 13:00น.ส. สุรียพัชร์ เสาวพันธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000152ขอใช้หอประชุมแสงอรุณ25 กุมภาพันธ์ 2563 8:0026 กุมภาพันธ์ 2563 16:30นาย สุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2020000151ขอใช้ห้องประชุมตะวันฉาย26 กุมภาพันธ์ 2563 8:0026 กุมภาพันธ์ 2563 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2020000150ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (สยุมพร)11 มีนาคม 2563 7:3012 มีนาคม 2563 17:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000149ขอใช้ห้องประชุมชลสุดา2 มีนาคม 2563 12:002 มีนาคม 2563 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000148ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (ศิราศิณี เทียบทิมพ์)19 กุมภาพันธ์ 2563 9:3019 กุมภาพันธ์ 2563 12:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000147ขอใช้ห้องประชุม18 กุมภาพันธ์ 2563 8:0019 กุมภาพันธ์ 2563 18:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000146ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)21 กุมภาพันธ์ 2563 9:0021 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000145ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกรายการ
RSB2020000144ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกรายการ
RSB2020000143ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกรายการ
RSB2020000142ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกรายการ
RSB2020000141ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกรายการ
RSB2020000140ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกรายการ
RSB2020000139ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกรายการ
RSB2020000138ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม3 มีนาคม 2563 12:003 มีนาคม 2563 17:00น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000137ขออนุญาตใช้ห้องประชุม27 กุมภาพันธ์ 2563 9:0027 กุมภาพันธ์ 2563 16:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกรายการ
RSB2020000136ขออนุญาตใช้ห้องประชุม27 กุมภาพันธ์ 2563 9:0027 กุมภาพันธ์ 2563 16:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000135ขอใช้ห้องประชุม (พิราวรรณ)18 กุมภาพันธ์ 2563 9:0018 กุมภาพันธ์ 2563 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000134ขอใข้ห้องประชุม18 กุมภาพันธ์ 2563 8:0019 กุมภาพันธ์ 2563 18:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000133ขอใข้ห้องประชุม10 มีนาคม 2563 8:0011 มีนาคม 2563 18:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000132ขอใช้ห้องประชุม10 มีนาคม 2563 8:0011 มีนาคม 2563 18:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000131ขอใช้ห้องประชุม20 กุมภาพันธ์ 2563 8:0021 กุมภาพันธ์ 2563 18:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000130ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)10 มีนาคม 2563 9:0010 มีนาคม 2563 16:30น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2020000129ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (จุฑาทิพย์)17 กุมภาพันธ์ 2563 9:0017 กุมภาพันธ์ 2563 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...