รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2018000856ขออนุมัติใช้ห้องประชุม21 พฤศจิกายน 2561 13:0021 พฤศจิกายน 2561 17:00นาย พิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000855ขออนุมัติใช้ห้องประชุม21 พฤศจิกายน 2561 13:0021 พฤศจิกายน 2561 17:00นาย พิษณุกร มะกลางยกเลิกรายการ
RSB2018000854ขอใช้ โรงยิม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์25 ธันวาคม 2561 8:0026 ธันวาคม 2561 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2018000853ขอใช้ห้องประชุมมังคลอุบล25 ธันวาคม 2561 8:0026 ธันวาคม 2561 22:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000852ขอใช้ห้องประชุมชลสุดา ชั้น 8 - งานวิชาการคณะเกษตรฯ (ขอเปลี่ยนจากห้องประชุมปิ่นวารี)20 ธันวาคม 2561 13:0020 ธันวาคม 2561 16:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000851ขอใช้ห้องประชุม19 พฤศจิกายน 2561 8:0019 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000850ขอใช้ห้องประชุม19 พฤศจิกายน 2561 10:0019 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000849ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7 - งานวิชาการคณะเกษตรฯ26 พฤศจิกายน 2561 13:0026 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000848ขอใช้ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7 - งานวิชาการคณะเกษตรฯ20 ธันวาคม 2561 13:0020 ธันวาคม 2561 16:00น.ส. กันยกร ติดใจดียกเลิกรายการ
RSB2018000847ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)18 ธันวาคม 2561 8:3018 ธันวาคม 2561 16:30น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000846ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ชนิกานต์)6 ธันวาคม 2561 9:006 ธันวาคม 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000845ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม UBI25 พฤศจิกายน 2561 7:3025 พฤศจิกายน 2561 12:30น.ส. ภัทราภรณ์ แสงสุขได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000844ขอใช้ห้องประชุม16 พฤศจิกายน 2561 8:0016 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส. วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000843ขอใช้ห้องประชุม (คณะเกษตรฯ)9 พฤศจิกายน 2561 13:009 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000842ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม UBI18 ธันวาคม 2561 8:0018 ธันวาคม 2561 17:00น.ส. ภัทราภรณ์ แสงสุขได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000841ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา12 พฤศจิกายน 2561 8:0012 พฤศจิกายน 2561 12:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000840ขอใช้งานห้องประชุม (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)20 พฤศจิกายน 2561 9:3020 พฤศจิกายน 2561 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000839ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวันฉาย10 พฤศจิกายน 2561 8:0010 พฤศจิกายน 2561 12:00น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000838ขอใช้ห้องประชุม7 พฤศจิกายน 2561 9:007 พฤศจิกายน 2561 16:30น.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000837ขอใช้งานห้องประชุม6 พฤศจิกายน 2561 12:006 พฤศจิกายน 2561 16:30นาง กาญจนา กรอกกลางยกเลิกรายการ
RSB2018000836ขอใช้งานห้องประชุม6 พฤศจิกายน 2561 12:006 พฤศจิกายน 2561 16:30นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000835ขอใช้ห้องประชุม19 พฤศจิกายน 2561 7:3019 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส. ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000834ขอใช้ห้องประชุมรัศมีธารา8 พฤศจิกายน 2561 9:308 พฤศจิกายน 2561 12:00น.ส. ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกรายการ
RSB2018000833ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ดวงใจ)21 พฤศจิกายน 2561 9:0021 พฤศจิกายน 2561 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000832ขอใช้ห้องประชุม12 พฤศจิกายน 2561 8:0012 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...