รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2022000369ขอความอนุเคราะห์ กำจัดรังแตนในศาลา หน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมน.ส. ทัศนวรรณ โอสุวรรณ์ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000368ระบบปั๊มน้ำไม่ทำงาน - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000367ขอความอนุเคราะห์โต๊ะหน้าขาวน.ส. ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000366**ด่วน** แจ้งซ่อมและเช็คไฟฟ้า อาคารโรงพยาบาลสัตว์น.ส. มนทกานต์ เดชพัง ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000365ขอความอนุเคราะห์คนงานช่วยยกน้ำน.ส. ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกรายการ
RQS2022000364ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คและซ่อมเบรคเกอร์ บริเวณชั้น 3 สำนักงานสำนักวิทยบริการฯน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000363ขอความอนุเคราะห์ซ่อมระบบไฟภายในสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน.ส. กนกรัตน์ เบญจมาศได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000362ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณหน้าร้าน OK CAFEน.ส. ดารินทร์ สุขใสได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000361ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำชายภายในอาคารบัวสวรรค์ นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000360ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งพัดลมเพดานที่ห้อง ศร 103 จำนวน 4 ตัว นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000359ขอความอนุเคระห์ ถอดป้ายชื่อศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000358ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคารพืชไร่นา - ผศ.ดร.รัตนากร กฤษณชาญดีน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000357ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า (รอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000356ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายไวนิลหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตน.ส. ชิสาพัชร์ จันทร์เพ็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2022000355แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำกลั่น - นายฐาปกรณ์ สุริยาสุวรรณน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...