รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2019000020ขอแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า - ศิริพร โชติชนาวงศ์ (ธุรการสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000019ขอความอนุเคราะห์ เก้าอี้พลาสติก 250 ตัวน.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000018ขอแจ้งซ่อมท่อน้ำ - ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล (อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000017ขอความอนุเคราะห์ย้ายของน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000016ขอความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า - สุขเกษม ทิพภูนอก (นักวิชาการงานฟาร์ม สาขาพืชศาสตร์)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000015ขอความอนุเคราะห์นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000014ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าน.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000013ขอความอนุเคราะห์โต๊ะขาว พร้อมเก้าอี้และจัดสถานที่ประชุมนาง นันท์นรินทร์ ศิริเนตรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000012ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายป้ายนิทรรศการ (ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์ - สำนักงานอธิการบดี)นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000011ขอความอนุเคราะห์ไถแปลงเพื่อปลูกไม้ผลและหญ้าเนเปียร์ - ชัยวัฒน์ ช่วยสัตว์ (สาขาสัตวศาสตร์)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000010ขอความอนุเคราะห์สำรวจท่อน้ำและตัดท่อน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000009ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมท่อน้ำเข้ามิเตอร์น้ำรั่ว อาคารอังสนา ห้องพัก D203นาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000008แจ้งซ่อมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬากลางนาย อังกูร กิตติวรกาลยกเลิกรายการ
RQS2019000007ขอความอนุเคราะห์สำรวจและติดตั้งระบบไฟฟ้า (สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000006ขอความอนุเคราะห์สำรวจและติดตั้งระบบน้ำภายใน (สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...