รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2019000099ขอความอนุเคราะห์รถไถพรวนดินและยกร่อง ปลูกข้าวโพด - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยาน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000098ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าน.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000097ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่ (ชนิกานต์)นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000096ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย ของท่อน้ำดีที่เกิดรอยรั่ว น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000095ขอความอนุเคราะห์แจ้งตัดหญ้าภายในหอพักนักศึกษานาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000094ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมท่อน้ำรั่วและหลังคา อาคารสุพรรณิการ์ ห้องพัก A426 นาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000093ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องสำนักงานคณบดีน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000092แจ้งซ่อมโทรศัพท์ภายในหมายเลข 8927น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000091ตรวจสอบระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ - คณะเกษตรฯน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000090ขอความอนุเคราะห์โต๊ะพับ 30 ตัว และเก้าอี้ 100 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ขนย้ายน.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000089ขอความอนุเคราะห์เช็คระบบไฟน.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000088ขอซ่อมเเซ่มระบบประปาน.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000087ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมโถส้วมร้าวและท่อน้ำรั่วหอพักนักศึกษา อาคารศรีตรังนาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000086ขอความอนุเคราะห์ซ่อมระบบน้ำประปาอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ(อ.มนตรี)น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2019000085ติดตั้งระบบไฟส่องแสงสว่างลานกิจกรรมนาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...