รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2018000021ขอแจ้งซ่อมและตรวจสอบระบบไฟฟ้า - ประเสริฐ พิศวงค์ (สาขาประมง คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2018000020ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ - ประเสริฐ พิศวงค์ (สาขาประมง คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2018000019ขอความอนุเคราะห์พัดลมน.ส. เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000018ขอให้ซ่อมระบบไฟฟ้าน.ส. เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000017ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะดินน.ส. กัญญณัฐ กรมทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000016ขอความอนุเคราะห์แจ้งตัดต้นไม้ข้างรั่วอาคารอังสนานาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000015ขอแจ้งซ่อมรถแทรกเตอร์ - ภัทราภรณ์ แสงสุข (สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000014ขอความอนุเคารห์รถแทรกเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คนย้ายนิทรรศการนาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000013ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งนิทรรศการ นาย สุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000012ขอความอนุเคราะห์ซ่อมท่อประปา (อ.วรรณภา)น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000011ขอความอนะเคราะห์จัดสถานที่งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯนาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000010ขอแจ้งซ่อมตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ปลั๊กไฟ) - ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์ (สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000009(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ไถพรวนดิน - รัฐพงค์ น้อยการนาน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000008ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์น.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000007ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมไฟฟ้าน.ส. อนันทญา แสนสวัสดิ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...