รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2018000362เปลี่ยนลูกลอยแท้งค์น้ำน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000361ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบอาคารวิทยบริการและน้ำบ่อน้ำใต้อาคารวิทยบริการน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000360ขอความอนุเคราะห์เก้าอี้น.ส. สุวดี บุญฉิมได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000359(ด่วนที่สุด) แจ้งซ่อมระบบสัญญาณโทรสาร ( 038358233) - คณะเกษตรศาสตร์ฯน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000358ขอความอนุเคราะห์บุคลากรขนย้ายและรถเทรลเลอร์สำหรับย้ายของน.ส. สุวดี บุญฉิมได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000357ขอแจ้งซ่อมตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ - ประเสริฐ พิศวงค์ (นักวิชาการ สาขาประมง คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000356ขอความอนุเคราะห์ตัดท่อน้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000355ขอความอนุเคราะห์ซ่อมท่อประปา น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000354ขอความอนุเคราะห์โต๊ะและเก้าอี้ (อัสมิง มะสาแม)นาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000353ขอแจ้งซ่อมระบบประปา - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา (อาจารย์ประจำคณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000352ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมปะปานาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000351ขอความอนุเคราะห์ขนโต๊ะ/เก้าอี้นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000350แจ้งซ่อมมิเตอร์น้ำและท่อประปาน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000349แจ้งซ่อมประตูเหล็กชั้น 1 อาคารวิทยบริการน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000348ขอแจ้งซ่อมระบบไฟ - สมชาย คุ้มถนอม (ธุรการ สาขาเกษตรกล)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...