รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2018000099ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและรถสำหรับขนย้ายเก้าอี้นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000098ซ่อมประตูน.ส. พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000097ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าไม่เข้าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อน.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000096ขอความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์และเจ้าหน้าที่ขนย้ายนาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000095ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุสำหนับจัดนิทรรศการนาย สุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000094ขอความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ - สุขเกษม ทิพภูนอก (นักวิชาการงานฟาร์ม สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000093ขอความอนุเคราะห์สำรวจและซ่อมแซมห้องน้ำอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น1-9น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000092ขอความอนุเคราะห์สำรวจระบบโทรศัพท์น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000091ขอความอนุเคราะห์รถรากนำเยี่ยมชม (มทร.ตอ)น.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000090แจ้งซ่อมประปาน.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000089ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ขนย้าย เครื่องดนตรีไทยนาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000088ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสถานกีฬากลางแจ้งนาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000087ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟ (สุพัฒชามน)น.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000086ขอแจ้งซ่อมกระแสไฟฟ้า - เกษรา สนโชค (นักวิชาการ สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรฯน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000085ขอความอนุเคราะห์สำรวจห้องน้ำสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...