รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2023000589แจ้งซ่อมน้ำรั่วซึม ที่ ห้องควบคุมลิฟต์ อาคาร 9 คณะเกษตรฯน.ส. กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2023000588ขอความอนุเคราะห์ เก้าอี้เบาะนวม พิธีเปิดงานเกษตรบางพระแฟร์ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 (วรวุฒิ ตะนุมงคล)น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000587ขอความอนุเคราะห์ ติดป้ายไวนิล โครงการน้อมรำลึก ร. 9 น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000586ขอความอนุเคราะห์รถไถปรับพื้นที่สนามเปตองน.ส. สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000585ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศนาย นครชาย ไวยวิเชียรยกเลิกรายการ
RQS2023000584ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายโต๊ะ ตู้นาย นครชาย ไวยวิเชียรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2023000583ขอความอนุเคราะห์ จัดต้นไม้บริเวณภายในงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 27 (พรทิทย์ จำจด)น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000582ขอความอนุเคราะห์กำจัดปลวกบริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯน.ส. ยุคลธร กิมเส็งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2023000581ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ ๆ บ้านพักผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการน.ส. ยุคลธร กิมเส็งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2023000580ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมตาข่ายกันนก บริเวณชั้น 3 ห้องงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น.ส. ยุคลธร กิมเส็งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2023000579ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมอุปกรณ์ตัดต้นไม้ บริเวณอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์น.ส. แรมจันทร์ คำแก้วได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000578ขอความอนุเคราะห์ประเมินการซ่อมแซมอัพเกรด และเปลี่ยนอะไหล่ คอมพิวเตอร์ น.ส. ทัศนวรรณ โอสุวรรณ์ ยกเลิกรายการ
RQS2023000577ขอความอนุเคราะห์ โต๊ะหน้าขาว เก้าอี้ จุดขายดอกไม้ธูปเทียน งานลอยกระทง วันที่ 27 พ.ย. 66 ณ ศาลาพระน.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000576ขอความอนุเคราะห์ ยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อ และสายไฟเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าในงานลอยกระทง นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000575ขอความอนุเคราะห์ โต๊ะหน้าขาว และเก้าอี้ (เต็นท์อำนวยกลาง เกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 27)น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...