รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2021000182ขอความอนุเคราะห์บุคลากร(ช่างไฟฟ้า)เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารบ้านพักข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (แฟลต52ยูนิตปลายนา)นาง เขมจิรา เนตรสุวรรณ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000181ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุชำรุดนาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000180แจ้งซ่อมห้องน้ำชาย ชั้น 9น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000179แจ้งซ่อมลูกบิดประตูห้องผู้บริหาร ชั้น9น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000178ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟน.ส. อมรา เกิดบัณฑิตย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000177ขอความอนุเคราะห์เก็บเศษใบไม้สนามเทนนิสนาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000176ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างสนามเทนนิสนาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000175ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนป้ายอะคิลิคประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ (งานประชาสัมพันธ์)น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000174ขอแจ้งซ่อม นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000173ขอความอนุเคราะห์ซ้อมท่อปะปาน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000172ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อม นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000171ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า บริเวณตึกสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ น.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000170ขอความอนุเคราะห์ซ่อมระบบประปานาย สุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000169ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนหัวก๊อก 2 อัน บริเวณ หน้าห้องน้ำโรงอาหาร นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000168ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าสนามฟุตบอลนาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...