รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2018000295ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าน.ส. ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000294ขอแจ้งซ่อมโทรศัพท์น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000293แจ้งซ่อมประตู-หน้าต่าง ที่อาคารวิทยบริการชำรุดน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000292ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งอุปกรณ์ขยายจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในและโทรสารนาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000291(ด่วนที่สุด) แจ้งซ่อมสัญญาโทรศัพท์ภายใน (8411) - คณะเกษตรฯน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000290ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟราง จำนวน 2 หลอด ที่ห้องทะเบียนฝั่งสำนักงานผู้อำนวยการน.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000289ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คโทรศัพท์ (อมรรัตน์)นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000288ขอความอนุเคราะห์นาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000287ขอความอนุเคราะห์นาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000286ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 8412 กองนโยบายและแผนนาย พิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000285ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000284ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า จำนวน 3 สถานที่ - ธีรพงษ์ ผูกพรม (นักวิชาการงานฟาร์ม คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000283ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งพัดลมในโรงอาหารหอพักนักศึกษานาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000282ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานนาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000281ขอความอนุเคราะห์ใช้บอร์ดข้างหอประชุมมังคลอุบล (UBI)น.ส. พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...