รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2020000084ควานอนุเคราะห์เตรียมสถานที่สรงน้ำพระ(วันสงกรานต์)น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกรายการ
RQS2020000083ขอความอนุเคราะห์โต๊ะขาวหน้ากว้าง น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000082ขอแจ้งซ่อมบ้านพักและตัดต้นไม้ - ผศ.ยุพา ตองอ่อน (ข้าราชการบำนาญ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000081ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายไวนิลหน้ามหาวิทยาลัยน.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000080ขอความอนุเคราะห์รถรแทรกเตอร์ไถแปลงผักและแปลงพืชไร่ - สุขเกษม ทิพภูนอกน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000079ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าสนามฟุตบอลนาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000078ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่างน.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000077แจ้งซ่อมท่อประปารั่ว - สมชาย คุ้มถนอมน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000076ขอความอนุเคราะห์ไถเตรียมดิน เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ - อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000075แจ้งซ่อมบ้านพักสวัสดิการ - อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธ์ุน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000074ขอความอนุเคราะห์บุคลากรขนย้ายครุภัณฑ์โต๊ะน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000073ขอแจ้งซ่อมน.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000072ขอความอนุเคราะห์ ทำที่ตั้งรูปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000071ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมปุ่มกดลิฟท์โดยสาร ชั้น6น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2020000070ขอความอนุเคราะห์ซ่ิอมสายฉีดก้นห้องน้ำหญิง ชั้น6น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...