รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2018000155ขอความอนุเคราะห์นาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000154ขอความอนุเคราะห์นาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000153ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000152ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ซ่อมประตูห้องสนง.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจน.ส. พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000151ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ห้องสนง.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจน.ส. พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000150ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เปิดตู้เอกสาร และติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000149ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า - ธีรพงษ์ ผูกพรม (นักวิชาการ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000148ขอความอนุเคราะห์ซ่อมโทรศัพท์สำนักงานนาย สุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000147ขอความอนุเคราะห์ซ่อมโทรศัพท์น.ส. ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000146มิตเตอร์ไฟที่บ้านพักมหาลัยเสีย ดงมะพร้าว(อ.ราชัน)น.ส. ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000145ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าสนามฟุตบอลนาย วุฒิชัย แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000144ขอแจ้งซ่อมระบบสุขาภิบาล (ซ่อมแซมสายยาง ชักโครก) - ภัทราภรณ์ แสงสุข (ธุรการสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000143ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมท่อน้ำรั่วในห้องน้ำหอพักนักศึกษาภายในกำแพงห้องน้ำนาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000142ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมท่อน้ำร้านค้าหอพักนักศึกษาช่องที่ 5 มีน้ำรั่วในกำแพงนาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000141ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมท่อน้ำดาดฟ้าห้องฟิตเนสที่หอพักนักศึกษามีน้ำรั่วลงมานาย ยุทธนา สุดใจได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...