รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2023000251ขอความอนุเคราะห์ติดหลอดไฟนาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000250ขอความอนุเคราะห์รถราง เพื่อรับ - ส่ง นักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)น.ส. เสาวลักษณ์ เขมะศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000249ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมวาวล์ปิดเปิดมิเตอร์น้ำห้อง D 119 ติดตั้งกระจกหลังห้อง D 119 ภายในหอพักนักศึกษา นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000248(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟ ที่ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช - ศิริพร โชติชนาวงศ์น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000247ขอความอนุเคราะห์ ติดมิเตอร์น้ำประปา ห้องที่ 3 อาคารบัวสวรรค์ นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000246ขอความอนุเคราะห์ซ่อมรางหลอดไฟ นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000245ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมโถส้วมหลุด ห้อง D 120 และกำแพงปูนหลังห้องเป็นรู D101 ภายในหอพักนักศึกษา นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000244ขอความอนุเคราะห์ ติดป้ายตัวอักษรสเตนเลต ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ฯนาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000243ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ และใส่บานเกล็ด นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000242(ด่วนที่สุด) แจ้งซ่อมแอร์ ที่ สาขาวิชาสถาปัตย์ฯ อาคารเกษตรศึกษา - สรวิชญ์ กระชั้นน.ส. กันยกร ติดใจดียกเลิกรายการ
RQS2023000241ขอความอนุเคราะ์รถหกล้อ ในวันที่ 29 พ.ค.66น.ส. รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000240ขอแจ้งการทำความสะอาดสถานที่น.ส. อุบลรัตน์ พวงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000239ขอความอนุเคราะห์ซ่อมระบบไฟฟ้าห้อง ศร210 อาคารศูนย์เรียนรวมน.ส. ชิสาพัชร์ จันทร์เพ็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000238ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนมิเตอร์น้ำ หอพักนักศึกษา ห้อง ฺ C118นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2023000237ขอความอนุเคราะห์ซ่อมโต๊ะสำนักงานนาย วัชรพงศ์ เข็มแก้วได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...