รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2021000248ขอความอนุเคราะห์คนงานช่วยขนของน.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000247ขอความอนุเคราะห์รถรางชมวิว 17ก.ย.64น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000246ขอความอนุเคราะห์เดินสายไฟนาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000245ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้า ไม่ติด (โรงพยาบาลสัตว์)นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000244ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อม (โรงพบายบาลสัตว์)นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000243ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารสัตวแพทยศาสตร์นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000242ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อม นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000241ขอความอนุเคราะห์ คนงานตัดกิ่งมะม่วง ณ บ้านพักอาจารย์ยุวดี คงภิรมย์ชื่นนาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000240ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารสัตวแพทยศาสตร์นาย นครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000239ขอความอนุเคราะซ่อมท่อน้ำประปานาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000238ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมที่วางสายชำระ (กองคลัง)น.ส. อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000237ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก๊อกน้ำโถส้วม ห้องน้ำหญิง ชั้น6น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000236ขอความอนเคราะห์ต่อท่อน้ำในห้องพยาบาลนาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000235แจ้งเปลี่ยนสายฉีดชำระห้องน้ำอธิการบดีน.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2021000234ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะลงนามถวายพระพรน.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...