รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2020000049ไฟฟ้าแสงสว่างห้องน้ำสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสียนาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000048ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างห้องน้ำหญิง ชั้น4นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000047ไฟในห้อง B 117 เสียเปิดไม่ติดนาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000046ซ่อมมาตรวัดน้ำ และเปลี่ยนหลอดไฟ ห้อง d 301นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000045ซ่อมชักโครก หอพักนักศึกษา ห้อง C 102นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000044รถพ่วงลาก-พร้อมคนงานน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000043แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า - ผศ.ดร.รัตนากร กฤษณชาญดีน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000042ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บป้ายสนามแข่งขันกีฬาน.ส. สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000041ขอแจ้งซ่อมก๊อกน้ำ น.ส. ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000040ขอความอนเคราะห์สายชำระห้องน้ำนาย อังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000039แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า - ผศ.อโณชา บูรมปรมากุลน.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000038ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คและซ่อมแซมหลอดไฟห้องกองบริหารงานบุคคล (อมรรัตน์)นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกรายการ
RQS2020000037ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายโซฟา - เก้าอี้บุนวม จำนวน 60 ตัวน.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000036ขอความอนุเคราะห์ติดไปประดับและไฟส่องสว่าง น.ส. ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2020000035ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...