รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอความอนุเคราะห์บริการงานอาคารสถานที่ทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการสถานะ
RQS2018000219ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จัดโต๊ะและจัดเก้าอี้ ณ ห้องประชุมตะวันฉายนาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000218ขอความอนุเคราะห์หน้าดิน - ธีรพงษ์ ผูกพรม (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
RQS2018000217ขอความอนุเคราะห์ติดป้าย เวทีหอประชุมมังคลอุบลน.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000216ขอความอนุเคราะห์จัดเก้าอี้ 700 ตัวน.ส. โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000215ขอแจ้งซ่อมชักโครกห้องน้ำ - ศิริพร โชติชนาวงศ์ (ธุรการสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรฯ)น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000214ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000213ขอความอนุเคราะห์เก้าอี้ 300 ตัว (นายเมธี)น.ส. จินตนา บุนนาคยกเลิกรายการ
RQS2018000212ขอความอนุเคราะห์เก้าอี้ 300 ตัว (นายเมธี)น.ส. จินตนา บุนนาคยกเลิกรายการ
RQS2018000211ขอความอนุเคราะห์ติดพัดลมดูดอากาศ (อมรรัตน์)เฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2018000210จัดเก้าอี้นาย สุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RQS2018000209ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องสำนักงานคณบดีน.ส. ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000208ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารวิทยบริการน.ส. ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000207ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561น.ส. จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000206ขอความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ - ธีรพงษ์ ผูกพรม (นักวิชาการสัตวบาล) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RQS2018000205ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องตัดหญ้า (แบบเดินตาม) - ธีรพงษ์ ผูกพรม (นักวิชาการสัตวบาล) สาขาสัตวศาสตร์น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...