เปรียบเทียบจำนวนห้องทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง
< สารสนเทศอาคารสถานที่
จำนวนห้องทั้งหมดตามประเภทการใช้งาน
 
ตารางแสดงจำนวนห้องทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง
 
 
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนห้องทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง
 
Load My Chart
Save My Chart
Restore Defaults
As a Bitmap
As a Metafile
As Text (data only)
Y Axis
Grid
Interlaced
X Axis
Grid
Vertical Labels
Staggered
Show Labels
Options ...
100 %
150 %
200 %
400 %
Gallery
Color
Point Labels
Bring to Front
Send to Back
Properties...
Edit title
Text Color
Font ...
Left
Top
Right
Bottom
Font ...
Text Color
Font ...
Edit title
Staggered
Vertical Labels
Grid
Interlaced
Properties...
Toolbar
Data Grid
Legend Box
Gallery
Color
Edit title
Point Labels
Font ...
Properties...
Font ...
Color
Show Text
Text Color
Font ...
Color
 0 - พื้นที่บริการ
 1 - ห้องเรียน
 2 - ห้องปฏิบัติการ
 3 - สำนักงาน
 4 - พื้นที่ส่วนการศึกษา
 5 - พื้นที่ที่ใช้ในกรณีพิเศษ
 6 - พื้นที่ที่ใช้ในกรณีปกติ
 7 - พื้นที่ช่วยเหลือกิจการ
 8 - บริการอนามัย
 9 - พื้นที่ที่อยู่อาศัย