เปรียบเทียบจำนวนอาคารในแต่ละคณะ/หน่วยงาน
< สารสนเทศอาคารสถานที่
จำนวนอาคารในแต่ละคณะ/หน่วยงาน
 
ตารางแสดงจำนวนอาคารในแต่ละคณะ/หน่วยงาน
 
รหัสคณะ/หน่วยงานคณะ/หน่วยงานจำนวนอาคาร
0000000001 วิทยาเขตบางพระ 1
0000000005 สำนักงานอธิการบดี 5
0000000007 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
0000000012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
0000000013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
0000000014 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
0000000015 สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี 6
0000000019 สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 13
0000000030 กองกลาง 7
0000000032 กองคลัง 1
0000000034 กองพัฒนานักศึกษา 2
0000000059 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 11
0000000060 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4
0000000061 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 16
0000000062 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 4
0000000063 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2
0000000064 สาขาวิชาประมง 6
0000000065 สาขาวิชาพืชศาสตร์- พืชไร่ 1
0000000070 สาขาวิชาเกษตรศึกษา 1
0000000074 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
0000000075 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3
0000000076 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1
0000000083 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 7
   98
 
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนอาคารในแต่ละคณะ/หน่วยงาน
 
Load My Chart
Save My Chart
Restore Defaults
As a Bitmap
As a Metafile
As Text (data only)
Y Axis
Grid
Interlaced
X Axis
Grid
Vertical Labels
Staggered
Show Labels
Options ...
100 %
150 %
200 %
400 %
Text Color
Font ...
Edit title
Staggered
Vertical Labels
Grid
Interlaced
Properties...
Toolbar
Data Grid
Legend Box
Gallery
Color
Edit title
Point Labels
Font ...
Properties...
Font ...
Color
Show Text
Text Color
Font ...
Gallery
Color
Point Labels
Bring to Front
Send to Back
Properties...
Color
Edit title
Text Color
Font ...
Left
Top
Right
Bottom
Font ...