รายละเอียด
 
โครงการอบรมการขอใช้งานยานพาหนะ, อาคาร และบริการงานอาคารสถานที่
รายละเอียด :

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบการขอใช้ยานพาหนะ, การขอใช้ห้อง และการขอความอนุเคราะห์งานบริการอาคารสถานที่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องฝึกปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการ เตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้งานระบบจริง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบการขอใช้ยานพาหนะ, การขอใช้ห้อง และการขอความอนุเคราะห์งานบริการอาคารสถานที่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องฝึกปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการ เตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้งานระบบจริง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553
 
โดย : 000010
วันที่ : 6/10/2553 15:59:37
 
ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
รายละเอียด :

@_@
 

โดย : 000010
วันที่ : 6/10/2553 16:03:26
ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
รายละเอียด :

เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งรับทราบวิธีการปฎิบัติในการใช้งาน ซึ่งจะเริ่มใช้งาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นี้
 

โดย : 000010
วันที่ : 6/10/2553 16:02:08
หน้าแรก >> || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>